Privacy Policy

Therapiepraktijk Sprkl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over hoe wij omgaan met  persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sprkl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy (Gegevens kunnen worden verzameld tijdens cliëntencontacten en uit ontvangen dossiers of brieven van andere behandelaars);
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als behandelaars zijn wij in het kader van de te verlenen zorg verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

1.Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Om uw zoon/dochter/jezelf aan te melden voor onderzoek en behandeling in onze praktijk, kunt u digitaal een aanmeldformulier invullen op onze website. De gegevens die u invult zullen alleen zichtbaar zijn voor de behandelaars van Sprkl en zullen gebruikt worden voor inschrijving in ons beveiligde digitale cliëntendossier. Door invulling van dit formulier geeft u tevens toestemming voor het gebruik van de gegevens van uw kind/jezelf ten behoeve van dit digitale cliëntendossier en gaat u akkoord met deze privacy pollicy. Tevens geeft u aan of er toestemming is voor overleg met andere zorgverleners / onderwijsinstellingen indien nodig.

Persoonsgegevens van cliënten en contact gegevens van ouders/verzorgers van cliënten worden door Sprkl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de patiënt/afspraken/behandeling;
 • Bijhouden van een medisch dossier voor het verlenen van kwalitatief goede zorg (gegevens m.b.t. de klacht, de behandeldiagnose en de behandeling);
 • Bewaking van eigen kwaliteit;
 • Eisen van de zorgverzekeraar van de patiënt;
 • Eisen van de gemeente voor vergoeding Ambulante Jeugdhulp (indien van toepassing)
 • Informatieverzoeken van derden, mits voorafgaand schriftelijke toestemming van de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De patiënt(>16 jaar) of de ouders/verzorgers van de patiënt (indien <16 jaar) hebben schriftelijk toestemming verleend.

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Sprkl de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Naam huisarts;
 • Naam school cliënt.

Bovenstaande persoons- en gezondheidsgegevens worden door Sprkl alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschiedt door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Sprkl.
 • Alle verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend en houden zich aan het privacy protocol van Sprkl.
 • De verwerking van gegevens wordt gedaan in het beveiligd elektronisch cliënten dossier en bewaard in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Sprkl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Welke wettelijk is vastgelegd in de Wgbo, waarin gesteld wordt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard.
 • Financiele administratieve gegevens hebben een wettelijk bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

 

2.Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Sprkl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gericht contact.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje/folder, email, vermelding op website en/of via koppeling op facebook, LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sprkl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Werkadres;

Bovenstaande persoonsgegevens worden door Sprkl alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschied door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Sprkl.
 • Bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard in een map in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Sprkl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact en/of geïnteresseerde. Indien dit niet meer het geval is of het contact de samenwerking wenst te beëindigen zullen de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwijderd.

 

3.Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

4.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

5.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

 

6.Bewaartermijn

Na afronding van de behandeling wordt het cliëntendossier gearchiveerd, het privacy regelement blijft ook dan van toepassing. Sprkl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische dossiers betreft dit een verplicht bewaartermijn van maximaal 15 jaar.

 

7. Beveiliging

Sprkl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sprkl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Behandelaars van Sprkl zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Cliënten worden geïnformeerd over de verwerking van gegevens door Sprkl.
 • Cliëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
 • Cliëntgegevens worden minstens vijftien jaar – conform de wettelijke termijn – bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren onze maatregelen.

 

8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, behoudens persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Sprkl. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Sprkl is aangesloten bij de beroepsvereniging: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en is gehouden aan de Wkkgz. Mocht u een klacht hebben over de behandeling van uw therapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw therapeut met u is omgegaan?  Dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen samen met u de klachten op te kunnen lossen. Helpt het gesprek met uw therapeut niet, dan kunt u een klacht indienen bij de ‘Geschilleninstantie Quasirl’ . Meer informatie hierover kunt u vinden op:  https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

 

10. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

11. Contactgegevens

Sprkl
Prinsengracht 436
1017 KE Amsterdam
www.sprkl.nl
info@sprkl.nl